تودلیا

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      
ADS


گگاما گلوبين
 

1 . SID.ir | ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما گلوبين و مناطق تنظيمي خوشه ژني …
‎دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما گلوبين و fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=117553مناطق تنظيمي خوشه ژني بتا جهت بررسي موتاسيونهاي موثر در فنوتيپ HPFH.
 

2 . ایمنوگلوبولین – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎… در آنها قابل تشخیص است که عبارت‌اند از: آلبومین و گلوبولین‌های آلفا، بتا و گاما.
ایمونوگلوبولین بیشتر در منطقه گاما قرار می‌گیرند و از گاماگلوبولین‌ها هستند.[PDF]
 

3 . بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن BCL11A با میزان بیان ژن گاما …
‎در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻞ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﺨﺶ. C. و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎن ژن ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﻣﯿﺰان ﻫﻤﻮ. ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﺟﻨﯿﻨـﯽ در rjms.iums.ac.ir/article-1-3595-fa.pdfﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻟﻞ. T. در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻠﯽ ﻣﻮرﻓﯿﺴﻢ، ﻣﻘﺪار.[PDF]
 

4 . رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ : ﻋﻨﻮان
‎رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ. ﻋﻨﻮان. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ژن ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در
ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﯾﻨﺘﺮﻣﺪﯾﺎ. و ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮدي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ژﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي رده ارﯾﺘﺮوﺋﯿﺪي.
 

5 . بررسی ارتباط موتاسیون های ژن بتا – گلوبین در بیماران بتا …
‎بیماری به دلیل ایجاد جهش در ژن بتا – گلوبین بر روی کروموزوم 11 ایجاد می شود و … jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=462&sid=1&slc…faشدن نقش دقیق مولکولی هیدروکسی اوره در فعال سازی ژن گاما – گلوبین در بعضی و …
 

6 . هموگلوبین – سایت پزشکان بدون مرز
‎HbF که حدود 1% هموگلوبین بالغین را تشکیل می‌دهد و در ساختمان گلوبین آن دو
زنجیره آلفا و دو زنجیره گاما شرکت دارند، است. HbF در دوره جنین ، هموگلوبین غالب …
 

7 . گگاما گلوبين | وارسانا – دانلود رمان
‎گگاما گلوبين. 1 . SID.ir | ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما گلوبين و مناطق تنظيمي خوشه warsanaa.nahalesabzz.ir/گگاما-گلوبين/ژني … دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما …[PDF]
 

8 . The evaluation of expression of genes in gamma globin synthesis …
29 دسامبر … در تمایز miR-30a و BCL11a ، PIPKII-alphaافزایش هموگلوبین جنینی است؛ در این
مطالعه بیان ژن های دخیل در تنظیم سنتز گاما گلوبین نظیر.[PDF]
 

9 . اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮات و ﺗﺎﻟﻴﺪوﻣﺎﻳﺪ در اﻟﻘﺎي ﺑﻴﺎ – Zahedan Journal of …
‎ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، دوره ، ﺷﻤﺎره. 48. زﻳﺮ ﭼﺎپ. ﺑﻮﺗﻴﺮات و ﺗﺎﻟﻴﺪوﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎي ﺑﻴﺎن ژن.
ﺑﺘﺎ. ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و. ﮔﺎﻣﺎ. ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در. ﭘﻴﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ارﻳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺸﺘﻖ از ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي. CD133+. ﺧﻮن ﺑﻨﺪﻧﺎف.
 

10 . نبیک – جزئیات – بررسی مهار بیان ژن رپر سور گاما گلوبین با روش …
‎یکی از روشهای درمان بتا تالاسمی، القای ژن گاما گلوبین جنینی است. کمپلکس nebeek.com/…/بررسی+مهار+بیان+ژن+رپر+سور+گاما+گلوبین+با+روش+rnai++در+رده+سلولی++k۵۶۲+با+هدف+ژن+درمانی+بتا+تالاسمیپروتئینی dred از رپر سور های گاما گلوبین است که از دو زیر واحد متصل شونده به ،
 NS