به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      
ADS


گزارشکار شمارنده صفر تا نه
 

1 . گزارشکار شمارنده صفر تا نه | موزه جادویی
‎شمارنده صفر تا نه با آی سی 7490 فایل مدار کشیده شده با پروتئوس … 2 دسامبر
2012 … شمارنده با آی سی 7490. این آی سی دارای 4پایه خروجی که کار شمارش را انجام …
 

2 . شمارنده صفر تا نه با آی سی 7490 فایل مدار کشیده شده با پروتئوس …
‎2 دسامبر 2012 … شمارنده با آی سی 7490. این آی سی دارای 4پایه خروجی که کار شمارش را انجام میدهد را digital2012.persianblog.ir/post/5دارد و2 پایه ریست می باشد. که شما با استفاده از این پایه هادرعدد مورد …
 

3 . شمارنده 7490
‎شمارنده صفر تا نه با آی سی 7490 فایل مدار کشیده شده با پروتئوس … … عنوان
پروژه: شمارنده 0 تا 9 با آی سی 7490 گزارش کار: خیر فرمت فایل: ewb توضیح …
 

4 . شمارنده از 0 تا 99 در 7S – الکترونیک
‎22 مه … شمارنده از 0 تا 99 در 7S : سلام خدمت دوستان…تو این پروژه AVR میخوام یه سون سگمنت
2 تایی کاتد مشترک رو راه اندازی کنیم…این پروژه با زبون c وبا …
 

5 . نمايش اعداد از طريق سون سگمنت – مکاترونیک
‎7 دسامبر 2010 … همچنين آموزش اتصال سون سگمنت با AVR و نحوه شمارش از صفر تا 99 اضافه شد. ….. mechatronic-lab.com/…/10-مدار-نمايش-اعداد-از-طريق-سون-سگمنت.htmlایا سون سگمنت به هم چسبیده که 888رو با هم نشون بده هم توی بازار وجود داره یا نه ؟ …
اگه امکانش هست در باره شمارنده های مدارمنطقی هم اطلاعاتی ارائه بدهید.
 

6 . مهندسی برق – مطالب ابر 4. پروژه ی شمارنده ی 0 تا 99 با سون سگمنت
‎10-AVR Counter Decoder LED C.rar (29.0 کیلو بایت, مشاهده : 94) …. RESET هر 1elec.mihanblog.com/…/4.%20پروژه%20ی%20شمارنده%20ی%200%20تا%2099%20با%20سو…چهار فیلیپ فلاپ وصل شود در این صورت وقتی فیلیپ فلاپ عدد صفر تا نه را شمارش
…[PDF]
 

7 . آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ
‎ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺎر از آزﻣﺎﯾ … + ﺗﺎ. 15. وﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﻮح electricallab.kashanu.ac.ir/…/-02-13_01.34.08_Logic_Lab.pdfﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮاي ورودي و ﺧﺮوﺟﯿﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده. TTL … و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ . …. ﺷﻤﺎرﻧﺪه. و ﺷﯿﻔﺖ رﺟﯿﺴﺘﺮ. و ﮐﺪﺑﺮدار. دﻫﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ. آزﻣﺎﯾﺶ. -4. 1. اﻟﻒ. –. ﺗﺮاﺷﻪ. 7447
.[PDF]
 

8 . دﺳﺘﻮر ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ
‎+ ﺗﺎ. V. 15. + ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺳﻄﻮح. ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح physics.ut.ac.ir/~sarreshtedari/…/logic-circuits-laboratory-manual.pdfدر ﺟﺪول. ١-٢. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ….. 74HC161. (ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎرﻧﺪه ي ﺑﺎﻳﻨﺮي اﺳﺖ) و ﮔﻴﺖ ﻫﺎي ﻻزم، ﻳﻚ
ﺷﻤﺎرﻧﺪه. ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﻛﻪ. از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ. 11. ﺑﺸﻤﺎرد. ….. در ﻣﺪارﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ورودي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ورودي ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻗﺎدرﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت را در ….. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺪار. ﻣﻨﻄﻘﻲ، در ﮔﺰارش ﻛﺎر ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ. » …
 

9 . شمارنده حلقوی | پروژه های الکترونیکی | میکرو دیزاینر الکترونیک
‎30 ژانويه … در بخش قبلی این مجموعه آموزشی یک نمایشگر سون سگمنت تک رقمی را برای شماره
اعداد صفر تا نه راه اندازی کردیم و اشاره ای به چگونگی کار با پایه …[PDF]
 

10 . دستور کار آزمايشگاه مدار منطقي
‎است که اساتید معزز به صالح دید خود مي توانند از این گزارش کار استفاده نمایند. … www.hsu.ac.ir/ece/files//02/az-digital.pdfتابعي از ورودیها و حالت عناصر حافظه است، در نتیجه خروجي یک مدار ترتیبي نه تنها
 NS